Givare för tryck och nivå

PT 60 har en piezoresistiv sensor förbunden med process-trycket via ett kapillärrör och membran. Mediets tryck verkar på membranet och överförs till sensorn via en tryckförmedlande vätska. Eftersom vätskan fullständigt fyller utrymmet i sensor, kapillärrör och över membranet, så rör sig membranet endast obetydligt vid tryckförändringar. Kapillärröret skyddar sensorn vid kortvariga tryckstötar.

För att sensorn ska få rätt referenstryck är dess baksida ansluten till omgivande atmosfär via ett rör. Röret är konstruerat så att luften passerar förbi ”kalla ytor” närmast givarens tryck-anslutning. Fukt kondenserar då på ytorna, kondensatet rinner ut och luften i röret förblir torr. Dessutom är referenstryck-anslutningen utförd så att spolvatten inte kan tränga in.

PT 60 har en mikrodator-baserad elektronik. PTE200H kommunicerar med omvärlden både med 4–20 mA-signal och HART-kommunikation. Elektroniken mäter sensor-bryggans utsignal för tryck-beroende och omvandlar till digitala värden. Vidare mäts sensor-bryggans totalmotstånd och dessa värden omvandlas till digitala temperaturvärden.

Elektroniken utför kompensering för sensorns temperaturdrift med hjälp av kompenseringsvärden inlagda vid fabrikskalibrering. Även temperaturmätningen kalibreras. På samma sätt kompenseras för olinjäritet i sensorn.

Olika överföringsfunktioner, som linjär, kvadratrot, kurvor etc, kan väljas. Elektroniken utför beräkning för vald överförings-funktion och omvandlar det digitala värdet till analogt för strömslingan 4-20 mA. Det digitala värdet kan också läsas via HART-kommunikation (PT 60H) i valfri ingenjörsstorhet, procent eller ström.

PT 60 kan konfigureras/kalibreras till viss del med hjälp av tangenter och omkopplare i kopplingsutrymmet. PT 60H kan även konfigureras med hjälp av handterminal eller PC via HART-kommunikation.